The Somatic Therapy Workbook: Your Companion with Tools and Exercises for Self-Discovery, Trauma Recovery, and Mastering the Mind-Body Connection (2024)

To increase the resiliency of Anna’s Archive, we’re looking for volunteers to run mirrors. Learn more…

📚Thư viện hoàn toàn miễn phí lớn nhất trong lịch sử loài người. ⭐️Chúng tôi có những bản sao của Sci-Hub và LibraryGenesis. Chúng tôi đào và làm mở mã nguồn zlib, . Internet Archive Lending Library, . Duxiu, . và còn nữa. 📈31.645.836quyển sách, 99.901.371bài viết — được lưu giữ vô thời hạn. Learn more…

📚Thư viện hoàn toàn miễn phí lớn nhất trong lịch sử loài người. ⭐️Chúng tôi có những bản sao của Sci-Hub và LibraryGenesis. Chúng tôi đào và làm mở mã nguồn zlib, . Internet Archive Lending Library, . Duxiu, . và còn nữa. 📈31.645.836quyển sách, 99.901.371bài viết — được lưu giữ vô thời hạn. Learn more…

📚Thư viện hoàn toàn miễn phí lớn nhất trong lịch sử loài người. ⭐️Chúng tôi có những bản sao của Sci-Hub và LibraryGenesis. Chúng tôi đào và làm mở mã nguồn zlib, . Internet Archive Lending Library, . Duxiu, . và còn nữa. Learn more…

Tải xuống gần đây:

'; document.querySelector('.js-recent-downloads-scroll').innerHTML = scrollHtml + scrollHtml; } function fetchNewRecentDownloads(cb) { setTimeout(() => { fetch("/dyn/recent_downloads/").then((response) => response.json()).then((items) => { if (localStorage) { localStorage.recentDownloadsData = JSON.stringify({ items, time: Date.now() }); } if (cb) { cb(items); } }); }, 100); } if (localStorage && localStorage.recentDownloadsData) { const recentDownloadsData = JSON.parse(localStorage.recentDownloadsData); // console.log('recentDownloadsData', recentDownloadsData); showRecentDownloads(recentDownloadsData.items); const timeToRefresh = 65000 /* 65 sec */ - (Date.now() - recentDownloadsData.time); // Fetch new data for the next page load. if (timeToRefresh <= 0) { fetchNewRecentDownloads(undefined); } else { setTimeout(() => { fetchNewRecentDownloads(undefined); }, timeToRefresh); } } else { fetchNewRecentDownloads((items) => { showRecentDownloads(items); }); } })();

Đăng nhập / Đăng ký Đăng nhập / Đăng ký

Đăng nhập / Đăng ký

Account Account

Tài khoản Hồ sơ công khai Tệp đã tải Các lần quyên góp của tôi

The Somatic Therapy Workbook: Your Companion with Tools and Exercises for Self-Discovery, Trauma Recovery, and Mastering the Mind-Body Connection (1)

Tiếng Anh [en], .epub, 🚀/zlib, 3.0MB, 📗 Sách (Chưa biết)

The Somatic Therapy Workbook: Your Companion with Tools and Exercises for Self-Discovery, Trauma Recovery, and Mastering the Mind-Body Connection 🔍

Independent, 2024

Hampton, Cher 🔍

date open sourced

2024-02-18 (zlib_source: 2024-02-18)

Read more…

Z-Library27787864 MD5dff1492bbcfde29547b83f4170303169

🚀 Tải xuống nhanh Trở thành thành viên để hỗ trợ việc bảo quản lâu dài sách, giấy tờ, v.v. Để thể hiện lòng biết ơn của chúng tôi đối với sự hỗ trợ của bạn, bạn sẽ có được bản tải xuống nhanh chóng. ❤️

🚀 Fast downloads You have XXXXXX left today. Thanks for being a member! ❤️

🚀 Fast downloads You’ve run out of fast downloads for today.

🚀 Fast downloads You downloaded this file recently. Links remain valid for a while.

 • - Tùy chọn #1: Fast Partner Server #1 (không cần xác minh trình duyệt)
 • - Tùy chọn #2: Fast Partner Server #2
 • - Tùy chọn #3: Fast Partner Server #3
 • - Tùy chọn #4: Fast Partner Server #4

🐢 Slow downloads From trusted partners.

 • - Tùy chọn #1: Máy chủ đối tác chậm #1 (có thể yêu cầu xác minh trình duyệt — lượt tải xuống không giới hạn!)
 • - Tùy chọn #2: Máy chủ đối tác chậm #2

show external downloads

External downloads

 • - Tùy chọn #1: Z-Library
 • - Tùy chọn #2: Bulk torrent downloads (chỉ dành cho chuyên gia) file
 • - Convert: use online tools to convert between formats. For example, to convert between epub and pdf, use CloudConvert.
 • - Kindle: download the file (pdf or epub are supported), then send it to Kindle using web, app, or email.
 • - Support authors: If you like this and can afford it, consider buying the original, or supporting the authors directly.
 • - Support libraries: If this is available at your local library, consider borrowing it for free there.

Tất cả các tùy chọn tải xuống đều có cùng một tệp và thường sẽ an toàn khi sử dụng. Tuy vật, hãy luôn thận trọng khi tải xuống tệp từ Internet, đặc biệt là từ các trang bên ngoài Anna's Archive. Ví dụ: hãy đảm bảo cập nhật thiết bị của bạn.

Văn bản bên dưới tiếp tục bằng tiếng Anh.

📂 File quality

Help out the community by reporting the quality of this file! 🙌

Please log in.

Kho lưu trữ của Anna
Home
Tìm kiếm
🧬SciDB

FAQ

Quyên góp

Liên hệ
Contact email
DMCA / khiếu nại bản quyền
Reddit / Telegram
Blog của Anna ↗
Phần mềm của Anna ↗
Phiên dịch ↗

Advanced

FAQ

Bộ dữ liệu
Torrents
Mirrors: call for volunteers
LLM data
Security

Dự phòng
annas-archive.org
annas-archive.gs
annas-archive.se

The Somatic Therapy Workbook: Your Companion with Tools and Exercises for Self-Discovery, Trauma Recovery, and Mastering the Mind-Body Connection (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6592

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.